Účel akce a zastřešení

 • 1.1. Akce je relaxačního a edukačního charakteru
 • 1.2. Akci zastřešuje Společenství Molechet
 • 1.3. Akce jsou uzavřené s účastí členů se zaplaceným členským poplatkem, viz bod 2.3..
 • 1.4. V případě charitativní sbírky zajišťuje tuto činnost Nadační Fond Pes v Nouzi z.s., vč. vlastního transparentního účtu
 • 1.5. Sponzoři všech eventů jsou vždy viditelně a strategicky uvedeni. Seznam sponzorů je k nahlédnutí v příslušné sekci webu

Registrace, poplatky a osobní údaje

 • 2.1. Registrací bude zájemci o účast na eventu umožněno zakoupení vstupenky složením členského poplatku.
 • 2.2. Registrací dává zájemce souhlas se zpracováním osobních údajů v míře nezbytné pro identifikaci ke vstupu do prostor pořádaného eventu, a k nezbytnému kontaktování v případě nutnosti.
  • 2.2.1. Za správnost vyplněných údajů ručí jen a pouze zájemce. Při zjištění nesrovnalosí může být zájemce vyloučen z čekací listiny, eventu, nebo mu může být zrušena celá registrace.
  • 2.2.2. Při vyplňování Přezdívky a Druhu je počet znaků omezen místem na visačce – aktuálně bude použito prvních 25 znaků, pokud alespoň jeden z údajů tento počet převyšuje.
  • 2.2.3. Obrázek na visačku se posílá formou poznámky – u registrace je nutno vyplnit link odkazující přímo na obrázek, který je ve formátu 1:1, a rozlišení má alespoň 200px. Preferovaný formát je *.png.
   Pokud tak nebude učiněno, bude použit náhodný obrázek dle uvážení tvůrce visaček.
   • DODATEK: Občas se stává, že nestihneme zpracovat obrázek ve stanovené lhůtě, a tento poté propadne stanovené době hostingu (smaže se). Je tedy vhodnější ho rovnou posílat členům design týmu.
  • 2.2.4. Po odeslání registrace již není možné bez předchozí dohody měnit zadané údaje. Pokud se organizátor s účastníkem nedohodne jinak, budou zpracovány údaje z potvzovacího e-mailu „dokončení objednávky“.
 • 2.3. Pro účast na eventu je nutné složit členský poplatek v základní výši, který může být případně navýšen o příplatky v zájmu účastníka v rámci různých bonusů a speciálních požadavků.
 • 2.4. Pořadatelé eventu se zavazují k tomu nešířit poskytnuté osobní údaje, a tyto zachovat v tajnosti v rámci organizace. (s výjimkou vládních opatření v souvislosti s krajskou hygienickou stanicí)
 • 2.5. Členským poplatkem se rozumí provozní poplatek s omezenou dobou trvání platnosti, který slouží k pokrytí provozu daného eventu s přihlédnutím na počet účastníků.
 • 2.6. Počet účastníků je omezen z kapacitních důvodů.
 • 2.7. Již zaplacenou registraci nelze refundovat, ale lze ji po předchozí dohodě s organizátory přenechat jinému zájemci. V tomto případě si způsob předání řeší účastníci mezi sebou.

Chování na eventech

3.1. Fursuiteři

 • 3.1.1. K Fursuiterům se chovejte šetrně
 • 3.1.2. V případě kolapsu okamžitě vyhledejte pomoc
 • 3.1.3. Okolo Fursuiterů se pohybujte opatrně a bez jídla/pití
 • 3.1.4. Pro Fursuitery je vyhrazena část hlavního sálu, tzv. headless lounge, kde ovšem bude stejná teplota i hluk, jako na hlavním sále – tyto prostory jsou odděleny pouze textilní oponou.
 • 3.1.5. Při suitění si dělejte pravidelné přestávky a dodržujte pitný režim!
 • 3.1.6. Vždy dbejte nařízení zdravotníků – jde o Vaše zdraví, a naši reputaci

3.2. Výpomoc a organizace

 • 3.2.1. Výpomoc a organizaci poznáte podle červených Lanyardů a barevně sladěných visaček
  • 3.2.1.1. Členové Security mají sladěný a nepřehlédnutelný outfit
  • 3.2.1.2. Zdravotníci mají standardně ve výbavě oranžovou reflexní vestu (nebo svůj předem smluvený outfit, který bude představen na začátku akce)
  • 3.2.1.3. Fotografové, a jedinci s povolením pořizovat záznam, nosí po celou dobu své činnosti viditelně žlutou reflexní cyklovestu
 • 3.2.2. Organizátoři eventu si ve vážných případech vyhrazují právo kohokoli z eventu vyloučit, a to i bez udání důvodu
  • 3.2.2.1. Pokud se tak skutečně stane, účastník nemá nárok na navrácení členského poplatku, a do budoucna mohou být danému účastníkovi uděleny patřičné restrikce, jako např. zakázaná účast nebo omezená komunikace na kanálech pod správou FL.

3.3. Účastníci

 • 3.3.1. Účastník je povinen složit členský poplatek s dostatečným předstihem, aby mu byl umožněn vstup na event
 • 3.3.2. Po celou dobu konání akce je účastník povinen nosit viditelně Lanyard s visačkou/badgem
 • 3.3.3. Alkohol lze konzumovat jen v případě zletilosti, a přiměřeně k aktuálnímu stavu poživatele
 • 3.3.4. Kuřácký prostor je před vchodem – Kuřáci jsou zde povinni uvolnit místo procházejícím fursuiterům pro vlastní bezpečí
 • 3.3.5. Jakékoli omamné substance na event nepatří!
 • 3.3.6. Při zakoupení alkoholu/občerstvení na našem baru bere účastník na vědomí, že jsou ceny stanoveny rozpočtem zboží tak, aby byly pokryty náklady na zboží a dopravu s účelem zajistit základní potřeby účastníků, nikoli aby se generoval zisk.
 • 3.3.7. Pro občerstvení v době konání akce jsou v provozu též blízké restaurace, viz mapa
 • 3.3.8. Každý účastník si nese zodpovědnost za sebou způsobenou škodu. Pokud účastník způsobí škodu, budeme vymáhat její uhrazení.
  • 3.3.8.1. V případě poškození pronajatého majetku uvnitř pronajatých prostor budeme vymáhat náhradu škody
  • 3.3.8.2. V případě poškození osobního majetku mezi účastníky, ke kterému došlo uvnitř pronajatých prostor, lze organizačně asistovat při řešení problému, avšak na náhradě škody se domlouvají pouze inkriminované strany viníka a poškozeného.
  • 3.3.8.3. V případě poškození jakéhokoli majetku mimo oblast eventu (venkovní prostory, a všude jinde), si incident řeší poškozená strana/viník individuálně a bez pomoci organizace FL.
 • 3.3.9. Za odložené věci si ručí pouze sám účastník. Mějte proto své věci vždy pod dohledem!

3.4. Lanyard a visačka/badge

 • 3.4.1. Organizátor, Security, Výpomoc – červená
 • 3.4.2. Sponzor, GoH – žlutá
 • 3.4.3. Minor – modrá
  • DODATEK: Modré prvky badge lze kombinovat i s úrovní Sponzor a Organizátor.
 • 3.4.4. Účastník, Fursuiter – zelená

3.5. Záznam

 • 3.5.1. Neautorizovaný Audio/Video záznam není povolen
 • 3.5.2. Povolení mají někteří povolaní jedinci, kteří jsou řádně označeni reflexním prvkem
 • 3.5.3. Pořízené foto/video materiály lze organizátory volně použít na webu, instagramu, facebooku, telegramu, nebo kdekoli jinde, kde se to dá očekávat.
 • 3.5.4. Choulostivé či nedůstojné momenty podléhají cenzuře.

3.6. Produkce

 • 3.6.1. Produkci má na starosti technická část organizace
 • 3.6.2. Součástí produkce jsou i světelné efekty, které mohou způsobit nevolnost
 • 3.6.3. DJ produkce je součástí vlastní performance, nelze tedy žádat o vlastní vstup, pokud se strany nedohodnou jinak
 • 3.6.4. Použité technické vybavení je kombinace několika vlastníků

3.7. Program

 • 3.7.1. Program má na starosti Programová část organizace
 • 3.7.2. Harmonogram pro jednotlivé sekce je viditelně umístěn u vchodu do dané oblasti
 • 3.7.3. Artist’s Alley je autonomní sekce, kterou si moderují samotní umělci
 • 3.7.4. Hlavní program probíhá na hlavním sále
 • 3.7.5. Doprovodný program probíhá u baru
 • 3.7.6. Venkovní prostory nejsou součástí eventu, avšak je možné se tam kdykoli přesunout
 • 3.7.8. Fursuit Dance Competition
  • 3.7.8.1. Přihlášení do FDC je možné nejpozději 4 dny před zahájením akce, a to formou vyplnění aktuálního formuláře. Soutěžící zároveň svou registrací bere na vědomí možná rizika, jako např. přehřátí organismu.
  • 3.7.8.2. Délka songu na jednotlivce i v součtu více soutěžících je vždy upřesněna v aktuálním registračním formuláři.
  • 3.7.8.3. Pořadí soutěžících určuje organizátor, organizátor je zároveň povinen soutěžící s tímto pořadníkem obeznámit, a to nejpozději hodinu před začátkem soutěže.
  • 3.7.8.4. Soutěžící je uveden moderátorem, který se ujistí (slovně), že je soutěžící způsobilý k tanečnímu úkonu. Pokud ano, soutěžící může vydat povel DJovi zvednutím ruky/tlapy, který spustí hudební doprovod.
   • DODATEK: Soutěžící má nárok v první půlminutě svůj výkon přerušit a restartovat. Zejména pak v případě technických komplikací, předčasnému spuštění audiostopy, nebo jiných zjevných překážek.
  • 3.7.8.5. Po tanečním úkonu je soutěžící slovně hodnocen aktuálními postřehy. Porota si píše poznámky, dle kterých se rozhodne o finálním pořadí na konci FDC. Pokud soutěžící potřebuje, je ochlazen, osvěžen, a v případě potřeby je poskytnuta zdravotnická péče (přehřátí organismu).
  • 3.7.8.6. Ke konci FDC je spuštěn doprovodný program, během kterého se sečtou hlasy (přihlédne ke všem zapsaným poznámkám), a vyhlásí se pořadí vítězů, maximálně první 4 místa. Vítězům bude předána cena, a dle povahy akce je možné předat i ceny útěchy neumístěným soutěžícím 🙂

3.8. Teplotní nastavení klimatizace

 • 3.8.1. Teplota na hlavním sále by měla být temperována okolo 20°C
 • 3.8.2. Teplota u šaten, AA a Baru by se měla pohybovat okolo 25°C (za předpokladu, že venkovní teplota nepřesáhne 30°C)
 • 3.8.3. Teplotní rozmezí bude vždy záviset na rozdílech mezi jednotlivými sektory, aby se minimalizovalo riziko zdravotních komplikací.

Postup při řešení problémů

 • 4.1. Vždy záleží, o jaký problém se jedná
  • 4.1.1. Nejlepší možnost při zasílání dotazu je použití takových kanálů, kde je maximální jistota, že se dotaz neztratí, a zároveň existuje někdo, kdo s daným problémem může pomoci.
  • 4.1.2. Lze použít FL Discord, Telegram, Webový formulář na furrlounge.cz, nebo pomocí přímé zprávy, pokud víte na koho se s daným problémem přímo obrátit.
 • 4.2. V případě řešení problémů před konáním akce použijte vždy písemnou formu
 • 4.3. V případě řešení problémů na akci vyhledejte kohokoli s červeným Lanyardem, velice pravděpodobně potom budete přesměrováni na správnou osobu
 • 4.4. Jako členové organizačního uskupení Furrlounge si vyhrazujeme právo řešit různé situace zcela individuálně, dle zásad férového jednání
 • 4.5. Jako potenciální problém, a příčinu vyloučení z eventu (dle bodu 3.2.2.) lze považovat i zárodek drama, flamewars, fyzické či slovní napadání, a podobné nešvary
 • 4.6. Z organizačního hlediska si vyhrazujeme právo pravidla kdykoli a jakkoli pozměnit, zejména vyžaduje-li to určitá situace.